Atestat profesional 2022

Teme propuse pentru lucrarea de specialitate a examenului de certificare a calificării absolvenților  învățământului liceal, filiera vocațională, profil sportiv

ATLETISM

Particularităţile predării atletismului în lecţia de educaţie fizică la clasele V-VIII

Metodologia de dezvoltare a masei musculare şi a forţei pieptului

Periodizarea pregătirii într-un plan anual în probele atletice

Particularităţile metodice specifice probelor combinate

Învăţarea săriturii cu prăjina

Studiu privind conţinutul pregătirii în stadiul I de pregătire, în probele de aruncări

Studiu privind conţinutul pregătirii în stadiul I de pregătire, în probele de sărituri

Studiu privind conţinutul pregătirii în stadiul I în probele de alergări

Dinamica vitezei de alergare şi a componentelor ei  în alergările pe 100 şi 200 metri

Etapele formării atletului

Aspecte metodice privind învăţarea săriturii în lungime cu elan

Aspecte metodice privind învăţarea săriturii în înălţime

Aspecte metodice privind învăţarea trecerii peste garduri

Mijloacele de pregătire fizică specifică pentru pregătirea săritorilor în înălţime

Rolul utilizării mingilor medicinale pentru dezvoltarea forţei în probele atletice

BASCHET

Importanța pregătirii fizice generale în jocul de baschet

Jocul de baschet ca mijloc de dezvoltare a calităţilor motrice de bază

Jocul de baschet ca mijloc de petrecere plăcută şi recreativă a timpului liber

Jocurile pregătitoare şi ştafetele aplicative pentru învăţarea jocului de baschet

Studiu privind conţinutul pregătirii în stadiul I de pregătire în jocul de baschet

Parametri fundamentali ai modelului de selecţie  în jocul de baschet

Tendinţe şi noutăţi în jocul de baschet contemporan

Consumul energetic şi raţia alimentară în baschetul feminin

Metodica învăţării acţiunii tactice individuale de atac depăşirea, în jocul de baschet

Metodica învăţării tehnicii fără minge în jocul de baschet

Valoarea formativă a  perioadei  junioratului în jocul de baschet

Metode şi mijloace pentru obţinerea vârfului de formă sportivă  în jocul de baschet

FOTBAL

Metode și mijloace utilizate în pregătirea tehnică în jocul de fotbal la nivelul juniorilor B

Tranziţia dintre apărare şi atac în jocul de fotbal

Importanţa pregătirii tactice în optimizarea jocului de fotbal la nivelul juniorilor

Rolul antrenamentului de viteză în jocul de fotbal

Rolul şi importanţa pregătirii tehnice în jocul de fotbal la nivelul juniorilor

Rolul refacerii şi prevenirea oboselii în activitatea sportivă de performanţă

Importanţa comportamentului defensiv- element cheie în jocul de fotbal modern

Rolul antrenamentului de rezistenţă în jocul de fotbal

Forma sportivă- mijloc de obţinere a unei stări calitative superioare a antrenamentului sportiv

Rolul selecţiei în obţinerea performanţelor sportive

Consumul energetic şi raţia alimentară în cadrul jucătorilor de fotbal juniori

Rolul şi importanţa factorilor psihologici în optimizarea jocului de fotbal

Rolul sistemului de joc în vederea creşterii eficienţei jocului de fotbal la nivelul juniorilor mari

Corelaţia şi rolul factorilor antrenamentului sportiv la nivelul juniorilor în jocul de fotbal

Rolul şi importanţa dezvoltării forţei în antrenamentul de fotbal

Metode şi mijloace  de  monitorizare şi prevenire a stării de supraantrenament în jocul de fotbal

Analiza conţinutului pregătirii portarilor în perioada precompetiţională, nivel juniori A

Rolul pregătirii fizice în jocul de fotbal contemporan

Efectele  Stretching-ului  în antrenamentul fotbaliştilor

Metode şi mijloace utilizate în pregătirea fizică la nivelul juniorilor B, în jocul de fotbal

Valenţele formative și educative ale jocului de fotbal

Studiu privind conţinutul pregătirii juniorilor de nivel A (18-19 ani), în jocul de fotbal

Importanța parametrilor fundamentali ai selecţiei mijlocaşului stânga în jocul de fotbal

Finalizarea acţiunilor de atac în jocul de fotbal

Evoluţia şi modelul de joc contemporan sub aspectul componentelor antrenamentului sportiv în jocul de fotbal

Mijloace de acţionare utilizate pentru pregătirea fizică a copiilor începători în jocul de fotbal

Rolul învăţării tehnicii jucătorilor de câmp de către portari, în jocul de fotbal

Interdependenţa dintre pregătirea tehnică şi pregătirea tactică în jocul de fotbal

Factorii principali care au influenţat evoluţia jocului de fotbal

Cerinţele principale  privind alegerea sistemului de joc în fotbal

LUPTE GRECO- ROMANE

Mijloace specifice utilizate pentru pregătirea fizică în luptele greco-romane

Individualizarea tacticii în luptele greco-romane

Importanța parametrilor fundamentali ai modelului de selecţie în luptele greco-romane

Graficul privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, profil sportiv, an școlar 2021-2022:

 1. 25 mai 2022-depunerea la secretariatul liceului a tabelelor întocmite de diriginți privind înscrierea elevilor la examenul de certificare;
 2. 26 mai 2022-predarea lucrărilor de specialitate la secretariatul liceului
 3. 27 mai 2022 –  depunerea de către profesorul îndrumător la secretariatul unităţii de învăţământ a referatelor de evaluare a proiectului/lucrării de specialitate elaborat/ă de candidaţi, însoţite de un tabel din care să rezulte
  calificativul pentru fiecare candidat: admis/respins, conform anexei D
 4. sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate: 30 mai 2022, ora 8.00
  proba practica, relevanta pentru specializarea certificata: 30 mai 2022, ora 13.00
 5. 30 mai 2022, ora 08.00, susținerea lucrării de specialitate; 
 6. 2 iunie 2022- afișarea rezultatelor finale

 

 

 

Atestat profesional 2020

Conform OMEC nr. 4450/03.06.2020, pentru sesiunea 2020 a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, la liceele cu program sportiv se susțin online numai proiectele lucrărilor de specialitate care au obținut calificativul admis, confirmat prin referatul de evaluare elaborat de profesorul coordonator al proiectului lucrării de specialitate. Candidații intră online în examen, în ordinea și la ora stabilită de comisie.

  1. Structura probelor de examen constă în:

 

 1. susținerea online a proiectului lucrării de specialitate din pregătirea sportivă teoretică;
 2. proba practică de specialitate, care se echivalează cu media generală la disciplina Pregătire sportivă practică din clasa a XII-a.

Susținerea lucrărilor de specialitate se va desfașura online (pe platforma G Suite), în data de 11 iunie 2020.

Pe conturile G Suite veți primi în data de 10 iunie 2020, datele de conectare la întalnirea Meet.

 

Examenul de certificare a calificarii absolventilor  invatamantului liceal, filiera vocationala

METODOLOGIE

de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii  absolventilor invatamantului liceal, filiera vocationala

 

Capitolul I

Dispozitii generale

 Art. 1. – Prezenta metodologie cuprinde normele de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera vocationala, denumit in continuare examen de certificare, pentru profilurile: artistic, pedagogic, teologic si sportiv.

Art. 2. – Absolvirea invatamantului liceal, filiera vocationala, are doua componente:

 1. examenul de bacalaureat, a carui promovare da dreptul la obtinerea diplomei de bacalaureat;
 2. examenul de certificare a calificarii, a carui promovare da dreptul la obtinerea certificatului de calificare, nivelul 4, insotit de suplimentul descriptiv al certificatului, in format Europass.

   Art. 3. – (1) Candidatii proveniti din invatamantul liceal, filiera vocationala, pot sustine examenul de certificare, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unei taxe.

 • Taxa de examen mentionata la alin. (1) se stabileste de Ministerul Educatiei Nationale.
 • Candidatii proveniti din invatamantul liceal, filiera vocationala, din unitatile de invatamant liceal autorizate sa functioneze provizoriu, sustin examenul pentru certificarea competentelor profesionale la unitatile de invatamant acreditate, stabilite de inspectoratele scolare judetene/inspectoratul scolar al municipiului Bucuresti. Unitatile de invatamant acreditate la care acesti candidati sustin examenul de certificare se stabilesc cu cel putin 60 de zile inainte de sustinerea examenului.

Art. 4. – (1) In urma promovarii examenului de certificare, absolventului i se elibereaza certificatul de calificare, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

(2) Certificatul de calificare este un act prin care se confirma pregatirea profesionala dobandita de absolventi pe intreaga durata a studiilor liceale.    

Art. 5. – In conformitate cu prevederile legale in vigoare, eliberarea certificatului de calificare nu este conditionata de promovarea examenului de bacalaureat.

Capitolul III
Inscrierea candidatilor la examenul de certificare

Art. 16. – La examenul de certificare au dreptul sa se inscrie elevii care finalizeaza studiile in anul in care se sustine examenul, precum si absolventi din promotiile anterioare care au promovat ultimul an de liceu, dar nu au promovat sau nu sau prezentat la examenul de certificare in sesiunile anterioare.

Art. 17. – (1) Inscrierea candidatilor proveniti din unitatile de invatamant acreditate la examenul de certificare se face la secretariatul unitatii de invatamant la care elevul este inscris, conform calendarului aprobat pentru organizarea si desfasurarea examenului de certificare.
(2) Inscrierea candidatilor proveniti din unitatile de invatamant autorizate sa functioneze provizoriu se face la unitatile de invatamant nominalizate ca centre de examen de catre CJEC/CMBEC din inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
Art. 18. – (1) In vederea inscrierii la examenul de certificare a candidatilor din seria curenta, profesorii diriginti intocmesc, in perioada prevazuta de calendar, tabele care cuprind urmatoarele date: numele si prenumele elevilor, clasa si specializarea in care s-au pregatit, semnaturile elevilor si ale dirigintelui, conform anexei C, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(2) Tabelele prevazute la alin. (1) se depun, in perioada prevazuta de calendar, la secretariatul unitatii de invatamant. Pe baza acestora, secretarii/secretarii-sefi ai unitatilor de invatamant intocmesc listele provizorii cu elevii inscrisi pentru sustinerea examenului de certificare, pentru fiecare specializare.
(4) In cazul candidatilor de la liceele/clasele sportive, inscrierea la examenul de certificare este conditionata de prezentarea avizului medical valabil care specifica: „apt pentru sustinerea probei practice sportive din cadrul examenului de certificare“.
(5) Lista provizorie cu elevii inscrisi pentru sustinerea examenului de certificare, certificata prin semnatura directorului si stampila institutiei, se depune la secretariatul unitatii de invatamant stabilite de CJEC/CMBEC drept centru de examen, la care unitatea de invatamant a fost arondata. Pe baza tabelelor transmise de toate unitatile de invatamant arondate centrului de examen, secretarul/secretarul-sef din unitatea de invatamant centru de examen intocmeste lista provizorie cu elevii inscrisi pentru sustinerea examenului de certificare pentru fiecare specializare.
(6) Dupa incheierea cursurilor anului scolar, secretarul/secretarul-sef al unitatii de invatamant intocmeste lista candidatilor care trebuie eliminati din lista provizorie intrucat sunt corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati si o trimite la centrul de examen la care este arondata unitatea de invatamant. Acesti candidati nu vor participa la examenul de certificare. Art. 19. – (1) Candidatii care provin din promotiile anterioare anului in care se sustine examenul de certificare se inscriu la secretariatele unitatilor de invatamant la care si-au finalizat studiile, in conditiile prevazute de art. 18 alin. (3).
(2) In situatia in care candidatii prevazuti la alin. (1) au domiciliul in alta localitate decat aceea in care se afla unitatea de invatamant la care si-au finalizat studiile, acestia se pot inscrie la o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu, de acelasi profil cu cea absolvita, cu aprobarea inspectorului scolar general din judetul/municipiul Bucuresti in care se afla domiciliul candidatului.
(3) Daca unitatile de invatamant la care candidatii prevazuti la alin. (1) au absolvit cursurile nu organizeaza examen de certificare in specializarea respectiva, inscrierea acestora se face la o unitate de invatamant centru de examen pentru specializarea respectiva, pe baza aprobarii inspectorului scolar general.
(4) In mod exceptional, in situatia in care, pentru specializarea candidatilor prevazuti la alin. (1), nicio unitate de invatamant din judetul de domiciliu al acestora nu organizeaza examen de certificare, cu aprobarea inspectorului scolar general se poate infiinta pentru acestia o subcomisie speciala in cadrul unei comisii de examinare in profil.
Art. 20. – (1) Directorii unitatilor de invatamant care organizeaza examen de certificare elaboreaza lista specializarilor pentru care se sustine examen si transmit situatia CJEC/CMBEC, pana la data de 1 martie a anului scolar in care se sustine examenul.
(2) Directorii unitatilor de invatamant care au absolventi ai invatamantului liceal, filiera vocationala, iau masuri pentru informarea candidatilor si a parintilor acestora asupra prevederilor prezentei metodologii.
Art. 21. – Inspectorul de specialitate din cadrul inspectoratului scolar judetean/al inspectoratului scolar al municipiului Bucuresti intocmeste o situatie centralizata la nivel judetean care cuprinde lista specializarilor pentru care se organizeaza examen de certificare. Aceasta va fi transmisa, spre informare, Directiei generale educatie si invatare pe tot parcursul vietii din Ministerul Educatiei Nationale, pana la data de 15 martie a anului scolar in care se sustine examenul.

Capitolul IV
Structura examenului de certificare

Art. 22. – (1) Examenul de certificare contine doua probe:

a) sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
b) proba practica, relevanta pentru specializarea certificata.
(2) Proba practica poate avea mai multe etape.
(3) Probele examenului de certificare prevazute la alin. (1) se pot desfasura in aceeasi zi.
(13) La liceele/clasele cu program sportiv, structura probelor de examen este:

– sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate din pregatirea sportiva teoretica;
– proba practica de specialitate, care consta in demonstrarea unui numar de elemente tehnico-tactice din disciplina sportiva studiata, executata separat sau in conditii de joc, set, runda.
Art. 24. – Proiectul/lucrarea de specialitate reflecta cunostintele si competentele generale si specifice dobandite de catre elev, atat din punct de vedere teoretic, cat si practic, si isi propune sa verifice capacitatea candidatului de:
a) a sistematiza si a sintetiza cunostintele generale in domeniu si pe cele de specialitate corespunzatoare specializarii absolvite;
b) a utiliza deprinderile si competentele formate in rezolvarea problemelor teoretice si practice, specifice specializarii absolvite;
c) a mobiliza competentele specifice dobandite prin studierea disciplinelor din aria curriculara de specialitate in vederea rezolvarii unor cazuri/situatii problematice impuse de tema lucrarii, dupa caz;
d) a utiliza, dupa caz, tehnologiile informatice moderne in aplicatii specifice domeniului in care s-a specializat.
Art. 25. – (1) Temele proiectelor/lucrarilor de specialitate si criteriile de evaluare sunt stabilite la nivelul unitatii de invatamant de comisia metodica de specialitate, care, acolo unde este necesar, poate consulta reprezentanti ai partenerilor sociali interesati.
(2) Temele proiectelor/lucrarilor de specialitate trebuie sa se incadreze in mod obligatoriu in domeniul profilului respectiv si sa fie adecvate programelor scolare studiate de elevi la disciplinele din ariile curriculare specifice specializarii.
(3) Tematica probelor examenului de certificare se afiseaza la avizierul unitatii de invatamant pana la data de 1 noiembrie a anului scolar in care se sustine examenul.
(4) Candidatii pot opta si pentru teme care nu se regasesc in lista, daca au acordul profesorului coordonator al proiectului/lucrarii de specialitate si al responsabilului catedrei de specialitate. Optiunea se face in scris, pana la data de 10 noiembrie a anului scolar in care se sustine examenul.
(5) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant aproba, pana la data de 15 noiembrie a anului scolar in care se sustine examenul, repartizarea temelor/lucrarilor proiectelor de specialitate.
Art. 29. – Proiectul/Lucrarea de specialitate se elaboreaza de catre fiecare candidat in parte, in conformitate cu tematica repartizata si aprobata conform prevederilor din prezenta metodologie, in baza cunostintelor si deprinderilor dobandite in contexte formale si informale, disciplinar sau interdisciplinar.

Art. 30. – (1) Proiectul/Lucrarea de specialitate are urmatoarea structura: a) cuprins;
b) argument: 1-2 pagini, in care sunt sintetizate atat aspectele teoretice, cat si cele practice, din perspectiva importantei si a utilitatii lor pentru specializarea respectiva;
c) compozitie;
d) anexe – bibliografie, note, referinte critice, glosar etc.
(2) Pentru tehnoredactarea textului proiectului/lucrarii de specialitate candidatii trebuie sa demonstreze minime competente TIC.
(3) Prelucrarea datelor experimentale se face obligatoriu cu ajutorul instrumentelor informatice, in vederea valorificarii capacitatilor dezvoltate prin disciplinele „informatica/tehnologii asistate de calculator/tehnologia informatiei“ in specialitatea absolvita.
(4) Proiectul/Lucrarea de specialitate va avea intre 10 si 30 de pagini, fara anexe.
(5) Proiectul/Lucrarea de specialitate, insotit/insotita de referatul de evaluare elaborat de profesorul indrumator, se depune la secretariatul unitatii de invatamant, unde este inregistrat
(6) Dupa sustinere, proiectul si referatul de evaluare se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant timp de 3 ani.

Nota minima de promovare la sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate este 7 (sapte).

Sectiunea a 3-a
Proba practica

 

 • Proba practica se desfasoara in afara orelor de curs. Proba practica se sustine in sali de clasa, cabinete sau laboratoare de specialitate, baze sportive acoperite sau in aer liber. Proba practica pentru liceele/clasele cu program sportiv se sustine intr-un spatiul delimitat, denumit „zona de examen“.
 • Art. 40. – (1) La probele practice nu se admit contestatii.(2) La specializarile la care proba practica contine mai multe etape, pentru promovare, candidatii trebuie sa obtina la fiecare etapa minimum nota 5 (cinci).    (3) Nota minima de promovare a probei practice este 7 (sapte).

   Capitolul VI
  Stabilirea si comunicarea rezultatelor finale

  Art. 41. – (1) Nota finala pentru fiecare proba a examenului de certificare se stabileste ca medie aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare. (2) Media finala la examenul de certificare o constituie nota obtinuta din media aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute la:
  – sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
  – proba practica.
  Art. 42. – Media minima de promovare a examenului de certificare, calculata in conformitate cu precizarile din prezenta metodologie, este 7 (sapte).
  Art. 43. – (1) Rezultatele pentru fiecare proba a examenului de certificare se afiseaza in termen de cel mult 24 de ore de la desfasurare.
  (2) Dupa incheierea examenului de certificare se comunica rezultatele finale, prin afisarea listelor nominale care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele obtinute la fiecare proba a examenului, media finala si rezultatul final, respectiv „admis“, „respins“, „neprezentat“, „eliminat din examen“.
  (3) Se considera „neprezentat“ un candidat care a absentat la cel putin una dintre probele/etapele de examen.
  (4) Se considera „eliminat din examen“ un candidat pentru care s-a probat frauda sau tentativa de frauda.

Graficul privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, profil sportiv, an școlar 2018-2019:

 1. 31 octombrie 2018-afișarea temelor de specialitate pe ramuri sportive.
 2. 15-19 aprilie 2019- înscrierea candidaților conform Anexei C.
 3. 19 aprilie 2019-depunerea la secretariatul liceului a tabelelor întocmite de diriginți privind înscrierea elevilor la examenul de certificare;
 4. 06 mai 2019-predarea lucrărilor de specialitate la secretariatul liceului
 5. 06 mai 2019 –  depunerea de către profesorul îndrumător la secretariatul unităţii de învăţământ a referatelor de evaluare a proiectului/lucrării
  de specialitate elaborat/ă de candidaţi, însoţite de un tabel din care să rezulte
  calificativul pentru fiecare candidat: admis/respins, conform anexei D
 6. 08 mai 2019, ora 08.00, susținerea lucrării de specialitate; 

      7. 09 mai 2019-desfășurarea probei practice:

 • ora 8.00-10.00-stadion C.S.S.-Atletism
 • ora 10.00-12.00-stadion C.S.S.-Fotbal
 • ora 8.00-10.00- sala Gyurkan-Baschet

8. 13 mai 2019- afișarea rezultatelor finale

 

Teme propuse pentru lucrarea de specialitate a examenului de certificare a calificarii absolventilor  învățământului liceal, filiera vocațională, profil sportiv

Prof. grad didactic I Achim Radu

Propuneri de subiecte pentru lucrările de specialitate: ATLETISM

 1. Aruncarea greutăţii – selecţia şi iniţierea
 2. Tehnica aruncării greutăţii
 3. Particularităţile predării atletismului în lecţiile de educaţie fizică la clasele V – VIII
 4. Principii şi cerinţe în utilizarea factorilor naturali de călire
 5. Antrenamentul copiilor la atletism – cerinţe şi mijloace
 6. Pregătirea poliatletică (multilaterală) – element de bază în pregătirea sportivilor
 7. Particularităţile conţinutului pregătirii într-un ciclu anual, specifice decatlonului
 8. Particularităţile metodice specifice probelor combinate
 9. Pregătirea forţei la aruncători
 10. Pregătirea forţei la săritura în lungime
 11. Săritura în înălţime – cerinţe necesare practicării probei
 12. Săritura în lungime – cerinţe necesare practicării probei
 13. Periodizarea şi programarea antrenamentului la probe combinate
 14. Dezvoltarea rezistenţei pe nivele energetice în proba de 3.000 m obstacole
 15. Periodizarea pregătirii într-un ciclu anual
 16. Particularităţile pregătirii sprinterului
 17. Antrenamentul cu intervale în pregătirea alergătorilor

 

BIBLIOGRAFIE

BOMPA T. – Teoria şi metodologia antrenamentului, periodizarea

BAROGA L. – Educarea calităţilor fizice combinate, Editura Sport – Turism, 1984.

CÂRSTEA G. – Teoria şi metodica educaţiei fizice, Editura AN – DA, 2001.

CĂTĂNICIU V. – Medicaţia în efort şi refacere, Editura Sport – Turism, 1983.

CHIRIŢĂ G. – Educaţia prin jocuri de mişcare, Editura Sport-Turism, 1983

DEMETER & Colab. – Fiziologia şi biochimia sportului, Editura Sport – Turism, 1979.

DRĂGAN I & Colab. – Medicina sportivă, Editura Sport – Turism 1982

DRĂGAN I. – Practica medicinii sportive, Editura Medicală, 1989.

DRĂGAN I. – Selecţia şi orientarea medico – sportivă, Editura Sport – Turism, 1989.

DRIMBA O. – Istoria culturii şi civilizaţiei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985.

DUMITRESCU C. – Alimentaţia raţională a şcolarului, Editura Sport – Turism, 1980.

DUMITRU C. – Călirea organismului, Editura Sport – Turism, 1980.

EPURAN M. – Psihologia educaţiei fizice, Editura Sport – Turism, 1976.

EPURAN M. – Modelarea conduitei sportive, Editura Sport – Turism, 1990.

GHIBU E., TODAN I. – Sportul românesc de-a lungul anilor, Edit. Stadion, 1970.

GÂRLEANU D. – Monografia probelor atletice, Editura Sport-Turism, 1977.

GÂRLEANU D., TĂNĂSESCU I. – POLIATLOANE, pregătirea copiilor şi juniorilor

Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981.

GĂRLEANU D., FIREA V. – Exerciţii şi jocuri de mişcare pentru pregătirea atleţilor, Editura Stadion, Bucureşti, 1974.

LIXANDRU P. – ATLETISM, Editura Stadion, 1974

HOMENKOV L.S. – ATLETISM, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977.

KIRIŢESCU, C. – Palestrica, Editura Uniunii de Cultură Fizică şi Sport, 1964.

MATVEEV L.P., NOVIKOV A.D. – Teoria şi metodica educaţiei fizice, Ed. Sport-Turism, 1980.

MITRA G., MOGOŞ A. – Metodica educaţiei fizice şcolare, Edit. Sport – Turism, 1980.

MITRA A., RETINSCHI A. – Constelaţia Olimpiadelor, Editura Sport – Turism, 1984.

STRAUS H.  – Igiena, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980.

ŞICLOVAN I. – Teoria Educaţiei Fizice şi Sportului, Editura Sport – Turism, 1979.

ŞICLOVAN I. – Teoria Antrenamentului Sportiv, Editura Sport – Turism, 1980.

TEMATICA PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ 

Prof. grad didactic I Macarie Horea

ATLETISM
Particularităţile predării atletismului în lecţia de educaţie fizică la clasele V-VIII
Metodologia de dezvoltare a masei musculare şi a forţei pieptului
Periodizarea pregătirii într-un plan anual în probele atletice
Particularităţile metodice specifice probelor combinate
Învăţarea săriturii cu prăjina
Studiu privind conţinutul pregătirii în stadiul I de pregătire, în probele de aruncări
Studiu privind conţinutul pregătirii în stadiul I de pregătire, în probele de sărituri
Studiu privind conţinutul pregătirii în stadiul I în probele de alergări
Dinamica vitezei de alergare şi a componentelor ei  în alergările pe 100 şi 200 metri
Etapele formării atletului
Aspecte metodice privind învăţarea săriturii în lungime cu elan
Aspecte metodice privind învăţarea săriturii în înălţime
Aspecte metodice privind învăţarea trecerii peste garduri
Mijloacele de pregătire fizică specifică pentru pregătirea săritorilor în înălţime
Rolul utilizării mingilor medicinale pentru dezvoltarea forţei în probele atletice
BASCHET
Pregătirea fizică general în jocul de baschet
Jocul de baschet ca mijloc de dezvoltare a calităţilor motrice de bază
Jocul de baschet ca mijloc de petrece plăcută şi recreativă a timpului liber
Jocurile pregătitoare şi ştafetele aplicative pentru învăţarea jocului de baschet
Studiu privind conţinutul pregătirii în stadiul I de pregătire
Parametri fundamentali ai modelului de selecţie  în jocul de baschet
Tendinţe şi noutăţi în jocul de baschet contemporan
Consumul energetic şi raţia alimentară în baschetul feminine
Metodica învăţării acţiunii tactice individuale de atac depăşirea, în jocul de baschet
Metodica învăţării tehnicii fără minge în jocul de baschet
Valoarea formativă a  perioadei  junioratului în jocul de baschet
Metode şi mijloace pentru obţinerea vârfului de formă sportive  în jocul de baschet
FOTBAL
Tehnica jocului de fotbal
Tranziţia dintre apărare şi atac în jocul de fotbal
 Importanţa pregătirii tactice în optimizarea jocului de fotbal la nivelul juniorilor
 Importanţa vitezei în jocul de fotbal
 Rolul şi importanţa pregătirii tehnice în jocul de fotbal la nivelul juniorilor
 Rolul refacerii şi prevenirea oboselii în activitatea sportivă de performanţă
 Importanţa comportamentului defensiv- element cheie în jocul de fotbal modern
 Rolul antrenamentului de rezistenţă în jocul de fotbal
 Forma sportivă- mijloc de obţinere a unei stări calitative a antrenamentului sportive
Rolul selecţiei în obţinerea performanţelor sportive
Rolul şi importanţa factorilor psihologici în optimizarea jocului de fotbal
 Rolul sistemului de joc în vederea creşterii eficienţei jocului de fotbal la nivelul juniorilor mari
Corelaţia şi rolul factorilor antrenamentului sportiv la nivelul juniorilor în jocul de fotbal
Rolul şi importanţa dezvoltării forţei în antrenamentul de fotbal
Metode şi mijloace  de  monitorizare şi prevenire a stării de supraantrenament în jocul de fotbal
Analiza conţinutului pregătirii portarilor în perioada precompetiţională, nivel juniori A
Rolul pregătirii fizice în jocul de fotbal contemporan
Efectele  Stretching-ului  în antrenamentul fotbaliştilor
Metode şi mijloace utilizate în pregătirea fizică la nivelul echipelor de liga a IV-a, în jocul de fotbal
Valenţele formative ale jocului de fotbal
Studiu privind conţinutul pregătirii juniorilor de nivel A (18-19 ani), în jocul de fotbal
Parametri fundamentali ai selecţiei mijlocaşului stânga în jocul de fotbal
Finalizarea acţiunilor de atac în jocul de fotbal
Evoluţia şi modelul de joc contemporan sub aspectul componentelor antrenamentului sportiv în jocul de fotbal
Mijloace de acţionare utilizate pentru pregătirea fizică a copiilor începători în jocul de fotbal
Rolul învăţării tehnicii jucătorilor de câmp de către portari, în jocul de fotbal
Interdependenţa dintre pregătirea tehnică şi pregătirea tactică în jocul de fotbal
Factorii principali care au influenţat evoluţia jocului de fotbal
Cerinţele principale  privind alegerea sistemului de joc în fotbal
HANDBAL
Modelul de performanţă al  coordonatorului central în jocul de handbal
Modelul  de performanţă al pivotului  în jocul de handbal
Modelul de performanţă al jucătorului de extremă în jocul de handbal
Profilul psiho-motric  al portarului în jocul de handbal
JUDO
Aspecte metodice privind  învăţarea luptei în picioare în judoul feminin
Fazele atacului în judo. Elaborarea de deciziei.
LUPTE GRECO- ROMANE
Mijloace specifice utilizate pentru pregătirea fizică în luptele greco-romane
Individualizarea tacticii în luptele greco-romane
Parametri fundamentali ai modelului de selecţie în luptele greco-romane
SCRIMĂ
Analiza modelului de selecţie.  Spadă feminine
Aspecte metodice privind formarea procedeelor de luptă . Floretă masculin.
TENIS DE CÂMP
Aspecte ale  programării efortului  în pregătirea tenismenilor la nivelul junioratului
VOLEI
Analiza conţinutului pregătirii voleibalistelor în stadiul I de pregătire ( 10-14 ani)