A N U N Ţ

În temeiul art.31 din Legea nr.153/2017 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

 Organizează, în data de 17.12.2021, concurs pentru ocuparea postului:

Administrator patrimoniu
(normă întreagă, perioadă nedeterminată)

 

 

Principalele cerinţe ale postului:

 1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
  1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.
  1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.
      1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ.
      1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.

      2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
      2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.
      2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
      2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii de învăţământ.
      2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.
      2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ.
      2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.

  Condiţii generale şi specifice pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu:

Condiţii specifice:

 1. Absolvirea unei instituţii de învăţământ superior tehnic (subinginer, inginer) sau economic;
 2. Cunoştinţe de operare PC (Word şi Excel);
 3. Abilitati de comunicare, organizare, îndrumare şi control;
 4. Seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol;
 5. Capacitate de a rezolva problemele;
 6. Disponibilitate la deplasări în municipiu;

 

Condiţii generale:

 1. Domiciliul în judeţul Cluj;
 2. Cetăţenie română;
 3. Capacitate deplină de exerciţiu;
 4. Stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale;
 5. Să nu aibă condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni;

 

Candidaţii vor depune dosarul de concurs la secretariatul liceului, str. Arinilor nr. 9, în perioada 23.11.2021 – 09.12.2021, în zilele lucrătoare, între orele 11-14.

 

Acte necesare la dosar:

 1. Cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei;
 2. Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă în meserie sau în specialitatea studiilor;
 5. Cazierul judiciar (sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, valabilă până la data concursului);
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare abilitate;
 7. Curricullum vitae;
 8. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
 9. Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Actele prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor acestora.

 

Rezultatele  selecţiei dosarelor:             13.12.2021, ora 12

Depunere contestaţii selecţie dosare: 13.12.2021, între orele 12-15

Rezultate contestaţii selecţie dosare:   14.12.2021, ora 12

 

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului cu Program Sportiv din Cluj-Napoca, str. Arinlor nr. 9 şi va consta în probă scrisă,

şi interviu.

 

Graficul desfăşurării probelor de concurs:

 

Proba scrisă:

Data şi ora desfăşurării:                           17.12.2021, orele 9, la sediul unităţii

Afişare rezultate la proba scrisă:           20.12.2021, ora 12

Depunere contestații:                               20.12.2021, între orele 12-15

Afișare rezultate contestații:                    21.12.2021, ora 12

 

Interviul:

Se prezintă la interviu doar candidaţii care au obţinut peste 50 de puncte la proba anterioară.

Data şi ora desfăşurării:                           22.12.2021, ora 9, la sediul unităţii

Afişare rezultate la interviu:                     22.12.2021, ora 13

Depunere contestaţii:                               22.12.2021, între orele 13-15

Afișare rezultate contestaţii:                    23.12.2021, ora 12

Afişare rezulzate finale:                            23.12.2021, ora 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:

 • Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare (exclusiv TITLUL III – Învăţământul superior);
 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

 • Hotarare Guvern 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
 • Legea nr. 22/1969, modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994 privind angajarea gestionarilor şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată;
 • Ordinul nr. 6143/2011 Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar;
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 • Legea nr. 333/2003, republicata cu modificările şi completările ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor;
 • Regulamentul operaţiunilor de casă.

 

 

TEMATICĂ:

 • Baza materială a învăţământului preuniversitar (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011)
 • Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică (L 98/2016,HG 395/2016
 • Documentaţia de atribuire – caietul de sarcini, documente de atribuire (L 98/2016,HG 395/2016
 • Definitii, principii ,praguri valorice, Modul de calcul al valorii estimate a achizitiei, Exceptari (L 98/2016,HG 395/2016)
 • Procedura Simplificata (L 98/2016,HG 395/2016)
 • Criterii de atribuire a contractelor de achiziţii publice (L 98/2016,HG 395/2016)
 • Dosarul achiziţiei publice (L 98/2016,HG 395/2016),
 • Achiziția directă (L 98/2016,HG 395/2016)
 • Criterii de calificare si selectie (L 98/2016,HG 395/2016)
 • Condiţii privind angajarea gestionarilor (Legea nr. 22/1969, modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994)
 • Garanţii şi răspunderi (Legea nr. 22/1969, modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994)
 • Executarea contractului individual de muncă – Drepturi şi obligaţii ale salariatului (Legea nr. 53/2003)
 • Procedura de evaluare anuală a personalului didactic auxiliar (Ordinul nr. 6143/2011)
 • Anexa 28 – fişa cadru de autoevaluare şi evaluare a administratorului de patrimoniu (Ordinul nr. 6143/2011)
 • Obligaţiile lucrătorilor (Legea nr. 319/2006)
 • Inventarierea patrimoniului (OMFP nr. 2861/2009)
 • Predarea şi primirea gestiunii de bunuri materiale (Hotarârea 2230/1969)
 • Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrare, eliberarea bunurilor materiale (Hotarârea 2230/1969)
 • Selecţia şi angajarea personalului de pază (Legea nr. 333/2003
 • Întocmirea registrului de casă (Regulamentul operaţiunilor de casă).

 

 

Recommended Posts