Skip to content

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ-NAPOCA AN ȘCOLAR 2022-2023

Pe parcursul anului școlar am avut în vedere rolul fundamental al educației în dobândirea de către cetățenii europeni a competențelor cheie necesare pentru adaptarea la schimbările și provocările lumii contemporane.
S-a încheiat acest an școlar cu multe provocări, cu o structură nouă, modulară, cu mișcări de protest spre finalul anului școlar, care riscau să modifice calendarele examenelor naționale, cu un bacalaureat de toamnă în cadrul căruia evaluarea s-a desfășurat digital, toate acestea generând uneori îngrijorare și făcându-ne misiunea foarte dificilă.

Abordarea realizărilor şcolii grupate pe cele trei domenii care constituie pilonii activității manageriale a liceului:

1.CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
2. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
3. MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Management strategic
revizuirea planului de dezvoltare instituţională
elaborarea planului managerial
reactualizarea organigramei şcolii
continuarea demersurilor pentru asigurarea unei comunicări eficiente “şcoală-părinte” Servicii educaţionale adaptate beneficiarilor, concretizate prin:
desfăşurarea sistematică a şedinţelor cu părinţii; programarea orelor pentru întâlnirile săptămânale dintre cadrele didactice şi părinţi;
catalogul electronic pentru părinții care au dorit o informare sistematică în legătură cu situația școlară a propriilor;
transparență și comunicarea deschisă cu reprezentanții părinţilor în CA și cu părinții care au avut sugestii și inițiative, au solicitat audiențe și discuții pe diferite teme

Comisia de întocmire a orarului a urmărit:
păstrarea continuităţii încadrării profesorilor la clasă;
respectarea normelor şi recomandărilor de igienă şcolară în distribuirea numărului de ore şi a disciplinelor pe zile şi ore la toate clasele;
respectarea opţiunii părinţilor şi elevilor de a asigura programul de învăţare de dimineaţa pentru toate clasele.
S-a asigurat sistemul de protecţie şi securitate al elevilor, personalului și instituției prin:
contract cu firmă de pază specializată pentru asigurarea protecţiei şi securităţii elevilor şi personalului şi bunurilor şcolii;
serviciul pe școală;
prelucrarea responsabilă și periodică a normelor de protecţia muncii şi PSI către toţi elevii şi personalul didactic şi nedidactic;
organizarea unor exerciţii şi simulări pentru situaţii de urgenţă.

Condiții pentru buna desfășurare a procesului educațional:

 • lucrări de igienizare și reabilitare a unor spații școlare: săli de clasă, cabinete, săli de forță, holuri,etc;
 • dotarea cu mijloace de învățământ și auxiliare curriculare necesare unui demers didactic modern și eficient;
 • dezvoltarea fondului de carte al bibliotecii prin achiziţionarea de cărţi și publicații cu fonduri provenite din sponsorizări.

CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
Managementul personalului
Situaţia încadrării:
Cadre didactice titulare   – 50-43 cu baza în unitate
                             suplinitoare 21-15 cu baza în unitate
                             pensionare 2
                             asociate 2
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
– doctorat 5
– grad didactic I – 35
grad didactic II-11
definitivat 12
debutanți 12

Distribuţia pe grupe de vârstă pentru personalul didactic din unitate:

< 25 ani -7

25-29 ani -13

30-34 ani – 4

35-39 ani -3

40-44 ani – 11

45-49 ani – 19

50-54 ani – 8

55-59 ani – 4

Peste 60 – 6

Priorități privind dezvoltarea profesională a personalului didactic:

 • introducerea noutăţilor ştiinţifice şi metodice în procesul de învăţământ;
 • încurajarea inovării didactice;
 • participarea la programe de formare continuă în managementul financiar și educaţional;
 • promovarea unui management educațional eficient;
 • participarea personalului didactic auxiliar la cursuri de pregătire și perfecționare

 

Curriculumul la decizia şcolii:

Nr.

crt.

 

Clasa

 

Denumirea opţionalului

1.1

XII A

Teoria genurilor literare

1.2

XII HV

Teoria genurilor literare

1.3

XII F1,F2, M1, M2

Teoria genurilor literare

1.4

XI A,F1, F2,HV,M1, M2

Europa mai aproape de noi

1.5

XI A

Written English

1.6

XI F1, F2,

Written English

1.7

XI HV,M1, M2

Ready for exams

1.8

XII A, HV

Educație  Civică- MECS

1.9

XII F1, F2, M1,M2

Educație  Civică- MECS

 • EVALUARE NAȚIONALĂ 2023
 •  
 • Numărul de cazuri speciale: 1

-Prelungirea cu 1 oră:

-1 elev din clasa a VIII-a A

 • Statistică generală:

-înscrişi: 77

-prezentaţi: 77

promovaţi:

 • Limba și literatura română: 49 (63,64%)
 • Matematică: 57 (74,02%)
 • Medii generale: 52 (67,53%)

-eliminaţi: 0

Au fost depuse 12 contestații:

 • limba și literatura română – 9 contestații
 • matematică – 3 contestații

Au fost modificate zece note inițialeșapte prin creștere:

 • limba și literatura română – 6
 • matematică-1

Au fost modificate prin descreștere trei note:

 • limba și literatura română – 2
 • matematică-1

 

 Două note au rămas neschimbate.

BACALAUREAT 2023

Numărul de cazuri speciale: 0
Statistică generală:

înscrişi: 164
Admiși: 121
Respinți: 42
Neprezentați :1
Procent de promovare din total elevi serie curentă: 72,89 %
Procent de promovare din elevi prezenți serie curentă: 74,23 %
eliminaţi: 0

Serii anterioare:
înscrişi: 15
Admiși: 5
Respinți: 8
Neprezentați :2
Procent de promovare din total elevi serii anterioare: 33,33 %
Procent de promovare din elevii prezenți serii anterioare: 38,46 %
eliminaţi: 0

COMPETENȚE PROFESIONALE
2023

Absolvenți 2023 – 166 elevi

Înscriși – 120

Neprezentați – 5

Admiși -115

 

Rezultatele învăţării:

La Liceul cu Program Sportiv, la  începutul anului şcolar au fost înscrişi 895 elevi, iar la finalul anului școlar au fost înregistrați 927 elevi.

La învăţământul primar au fost înscrişi la începutul anului şcolar 105 elevi, iar  la sfârşitul anului școlar existau102 elevi, 22 elevi la clasa pregătitoare.

Au promovat 101 elevi, a  fost un elev din clasa a III-a cu situația școlară neîncheiată, iar la finalul anului școlar a fost declarat repetent, deoarece nu s-a prezentat pentru incheierea situației școlare, deci procentul de promovare este de 99,01%

La învăţământul gimnazial la începutul anului şcolar au fost înscrişi 204 elevi, iar la sfârşitul anului școlar au fost 215 elevi, au promovat 213, au rămas repetenți 2 elevi, procentul de promovare este de 99,06%.

La învăţământul liceal la începutul anului şcolar au fost înscrişi 599 elevi, iar la sfârşitul anului școlar au fost 612 elevi, din care au promovat 611 elevi, 1 elev a rămas repetent, procentul de promovare este de 99,83%.

Din totalul de 927 elevi la finalul anului școlar au promovat 923 elevi, procentul de promovare a fost de 99,56 %

Medii – admitere -2023

Specializări:

ATLETISM -7,63  

FOTBAL BĂIEȚI-7,98

FOTBAL FETE -7,47

HANDBAL- 7,68

VOLEI – 8,79

MOZAIC-8,86